TERMS AND CONDITIONS (SCROLL NAAR BENEDEN VOOR NEDERLANDS)

On this page you will find the general sales, delivery and payment conditions of:

Lots of Lesvos
Johan van Hasseltweg 2-4C
1022 WV AMSTERDAM
info@lotsoflesvos.org
Chamber of Commerce number: 66198755
RSIN: 856438303

General
• These general terms and conditions apply to all agreements that you conclude with Lots or Lesvos.
• Lots of Lesvos has the right to change these terms and conditions and the content of its website at any time.
• By placing an order you agree, without reservation, to the general terms and conditions.

Prices
• The prices stated in the articles are in euros, including VAT. Shipping costs are not included in the mentioned prices.
• Offers are only valid while stocks last and during the specified term. Items that are not in stock cannot be ordered. You pay the price stated on the website www.lotsoflesvos.org at the time of ordering.

Pre-order
• The products are ordered in advance and delivered no later than November 2019.

Payment options
• At Stichting Junglebirds you can pay securely online via Ideal or with a credit card.
• For online payments we use the secure payment system from Molly; your account details always remain protected when you pay online.
• If you bank internet, you can pay with iDEAL free of charge.
• If you pay by credit card, we charge 0.25 cents per transaction.

Shipping information
• The shipping costs are indicated during the ordering process and are automatically settled with the payment.
• Lots of Lesvos only ships to the Netherlands and Belgium.
• The order will be sent to a delivery address in the Netherlands no later than November or within 3-5 business days after receiving your payment.
• Lots of Lesvos does business with reputable shipping companies. The shipping of your order takes place under the full responsibility of the shipping company. Lots of Lesvos is not liable for damage, delay, loss or other problems during shipment.

Warranty and liability
• Only complaints within one month after delivery will be processed.
• Lots of Lesvos guarantees that the products to be delivered meet the usual requirements and standards that can be set.
• All products included in the Lots or Lesvos range meet the strict requirements that food items must meet. However, Lots of Lesvos cannot be held liable for any damage, whether physical, material or immaterial, that would be the result of malfunction or incorrect use of the products sold by Lots or Lesvos.
• The content of this site has been compiled with the greatest care. However, Lots of Lesvos cannot exclude that certain information is not correct and / or incomplete. Lots of Lesvos is not liable for the consequences of incorrect or incomplete information on its website.
• Lots of Lesvos is not responsible for typing, typing and printing errors that could inadvertently communicate a wrong selling price. If this occurs, the Junglebirds Foundation will adjust this as soon as possible.

Exchange and Return
• If a product does not meet your expectations, it is possible to exchange or return the item within 14 working days. This period of 14 days starts on the delivery date.
• The return procedure is as follows:
o Send an email to hello@lotsoflesvos.org
o Return the products (unused, in the original packaging).
o Send your package with sufficient postage to:
Post NL
n.v. Lots of Lesvos
Breeding mast 29
1551 ND Westzaan
• In case of return: as soon as Lots or Lesvos has received everything in good condition, undamaged and complete, it will refund the amount to be received (excluding shipping costs) to your account within 14 days.


Circumstances beyond one's control
• Lots of Lesvos is not obliged to fulfill any obligation towards the customer in the event of circumstances beyond one's control.
• In the event of circumstances beyond one's control, Lots of Lesvos has the right, at its option, to suspend the execution of your order or to dissolve the agreement without judicial intervention. Lots of Lesvos will always inform you in writing.

Questions and complaints
• Lots of Lesvos strives for satisfied customers. If you have a question or complaint about the services and / or products of Lots or Lesvos, we would like to hear from you.
• You must send an email to info@lotsoflesvos.org
• You will receive a reply within 3 working days of receiving your question or complaint.
• If an incident requires further investigation, Lots of Lesvos will give you an indication of when you will receive an answer.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Op deze pagina vind je de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van:

Lots of Lesvos
Johan van Hasseltweg 2-4C
1022 WV AMSTERDAM
info@lotsoflesvos.org
Kamer van Koophandelnummer: 66198755
RSIN: 856438303

Algemeen
• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die je sluit met Lots of Lesvos.
• Lots of Lesvos heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.
• Door het plaatsen van een bestelling verklaar je je, zonder voorbehoud, akkoord met de algemene leveringsvoorwaarden.

Prijzen
• De bij de artikelen vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.
• Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd. Artikelen die niet op voorraad zijn kunnen niet worden besteld. Je betaalt de prijs die op het moment van bestellen op de website www.lotsoflesvos.org staat vermeld.

Voorbestelling
• De producten worden vooraf besteld en uiterlijk in november 2019 geleverd.

Betaalmogelijkheden
• Bij Stichting Junglebirds kun je veilig online betalen via Ideal of met creditcard.
• Voor online betalingen maken wij gebruik van het beveiligde betaalsysteem van Molly; je rekeninggegevens blijven altijd afgeschermd wanneer je online betaalt.
• Indien je internet bankiert kun je bij ons kosteloos met iDEAL betalen.
• Als je met creditcard betaalt, rekenen wij 0,25 cent per transactie.

Verzendinformatie
• De verzendkosten worden tijdens het bestelproces aangegeven en worden automatisch bij de betaling verrekend.
• Lots of Lesvos verzendt alleen naar Nederland en België.
• De bestelling wordt uiterlijk in november of binnen 3-5 werkdagen na ontvangst van je betaling, verzonden naar een afleveradres in Nederland.
• Lots of Lesvos doet zaken met gerenommeerde verzendbedrijven. De verzending van je bestelling vindt plaats onder volledige verantwoordelijkheid van het verzendbedrijf. Voor beschadiging, vertraging, vermissing of andere problemen tijdens de verzending is Lots of Lesvos niet aansprakelijk.

Garantie en aansprakelijkheid
• Alleen klachten binnen een maand na aflevering worden in behandeling genomen.
• Lots of Lesvos garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld.
• Alle producten die in het assortiment van Lots of Lesvos zijn opgenomen voldoen aan de strenge eisen waaraan voedingsartikelen moeten voldoen. Lots of Lesvos kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door Lots of Lesvos verkochte producten.
• De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Lots of Lesvos kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Lots of Lesvos is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.
• Lots of Lesvos is niet verantwoordelijk voor type-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal dit door Stichting Junglebirds zo spoedig mogelijk worden aangepast.

Ruilen en Retour
• Wanneer een product niet aan je verwachting voldoet dan bestaat de mogelijkheid om het artikel binnen 14 werkdagen te ruilen of te retourneren. Deze termijn van 14 dagen gaat in op de afleverdatum.
• De retourprocedure is als volgt:
o Stuur een mail naar hello@lotsoflesvos.org
o Stuur de producten (ongebruikt, in de originele verpakking) terug.
o Stuur je pakket voldoende gefrankeerd naar:
Post NL
t.n.v. Lots of Lesvos
Fokkemast 29
1551 ND Westzaan
• In geval van retour: zodra Lots of Lesvos alles in goede staat, onbeschadigd en compleet heeft ontvangen, zal zij het te ontvangen bedrag (exclusief verzendkosten) binnen 14 dagen terugstorten op jouw rekening.


Overmacht
• Lots of Lesvos is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de klant in geval van overmacht.
• Onder overmacht verstaat Lots of Lesvos omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Lots of Lesvos.
• Lots of Lesvos heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van je bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Lots of Lesvos zal je dit altijd schriftelijk meedelen.

Vragen en klachten
• Lots of Lesvos streeft naar tevreden klanten. Wanneer je een vraag of een klacht hebt over de diensten en/of producten van Lots of Lesvos dan horen we dat graag.
• Je dient hiervoor een email te sturen naar info@lotsoflesvos.org
• Binnen 3 werkdagen na ontvangst van je vraag of klacht ontvang je een antwoord.
• Wanneer een voorval om nader onderzoek vraagt, dan geeft Lots of Lesvos jou een indicatie van wanneer je een antwoord krijgt.
• In alle gevallen zal Lots of Lesvos haar uiterste best doen om de klacht z.s.m. op te lossen.
• Klachten worden in behandeling genomen tot 1 maand na aankoop. De originele factuur dient aanwezig te zijn. Zonder originele factuur worden klachten niet behandeld.

Copyright beeld- en tekstmateriaal
• Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming, tekst- en/of beeldmateriaal te kopiëren, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Voor vragen, klachten en opmerkingen kun je contact opnemen met de klantenservice; info@lotsoflesvos.org

x

Fill out your details

x Lots of Lesvos Giftpackage
Delivery
VAT
Total

If you proceed buying these product you accept our
terms and conditions